VARFÖR BLIR DET FUKTSKADOR?

Man kan enkelt konstatera att om man bryter mot naturlagarna när man bygger är risken att det uppstår problem överhängande.

Att problemen med fukt är så omfattande är ett resultat av att kunskapsnivån om fukt i grundkonstruktioner är mycket låg. Det i sin tur är orsaken till att det finns så många olika uppfattningar i ämnesområdet, alltför mycket tyckande och lite vetande.


Några vanliga byggfel och misstag ser du här nedan.

 

Brister och fel i dräneringsledningarna.

 • Dräneringsledningen läggs för högt och huset riskerar därmed att bli stående i vatten.
 • Dräneringsledningen är felaktigt ansluten till VA-ledning, "stenkista" eller att  anslutning saknas helt. Resultat, samma som punkten ovan.
 • Dräneringsledningen saknar inspektionsrör vilket omöjliggör kontroll av funktion.
 • Dräneringsledning som används är av olämplig typ.
 • Dräneringsledningen är lagd i fel kringfyllnadsmaterial och blir igensatt.
 • Filterduk saknas utanför dräneringsledningens kringfyllning, orsakar igensättning

 Avsaknad av dräneringsskikt utmed väggen

 • Utanför alla källarväggar måste det finnas ett dräneringsskikt. Används ett icke dränerande fuktskydd/isolering utan extra dräneringsskikt kommer vatten att blöta ned ev. värmeisolering och väggen.
 • Dräneringsskiktet saknar filterduk vilket orsakar igensättning.

Avsaknad av/defekta/dåligt utförda kapillärbrytande skikt.

 • Fukt från marken sugs rätt in i väggen.

Avsaknad av värmeisolering eller olämplig värmeisolering som blir fuktig.

 • Isolering som inte är avsedd för ändamålet blir lätt våt och blir ett sk. våtvärmande omslag på källarväggen. Värmeisoleringsförmågan försämras.
 • Uttorkning hindras, fuktvandringen blir inåtriktad.
 • Marken blir varm med inåtriktad fuktvandring som följd.

Invändig värmeisolering.

 • Källarväggen blir kall och ånghalten blir hög, vanligtvis samma ånghalt som marken d.v.s. mättnadsånghalt (RF=100%).
 • Stor risk för kondensvatten på källarväggens insida, bakom värmeisoleringen.

 Marken lutar mot huset.

 • Vid kraftiga och/ eller långa regn mättas marken och vattnet rinner på markytan mot huset. Risk för kraftiga fuktskador och ibland fritt vatten in i källaren.

 Felaktigt utförda och/eller anslutna stuprör.

 • Utkastare sitter ofta för högt upp vilket leder till att vatten och jord stänker på husets sockel.
 • Stuprör anslutna till rör som inte leder bort vatten från grunden.

 

Om fukt obehindrat kan torka inåt i lokalen därför att väggar och golv är obehandlade invändigt, uppkommer sällan skador.

Ånghalten i inomhusluften och fukthalten i material som förvaras inomhus blir dock hög.

Lokalen kräver hög temperatur och god ventilation för att kännas torr. Den är dyr i drift och väggarna är kalla med kallras som följd. Lokalen kan inte omvandlas till bostadsyta eftersom väggar och golv inte kan förses med färg, tapet, matta o. dyl. utan risk för att problem med fukt/mögel uppkommer.

Gör man rätt och använder en fuktöppen isolering kommer temperaturen i grunden öka, samtidigt som den relativa fuktigheten både i grunden och i rummet minskar. Man får då ett behagligare inomhusklimat.